Ikke områdeplasserte virksomheter

Hovedoppgjør 2022

Opprettelse av egen avtale i Hemit HF

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.

Arbeidstiden for arbeidstakere med dagarbeid er 37,5 t/uke er inkludert spisepause for heltidsansatte med 5 dagers normalarbeidsuke.

Økonomisk innebærer enigheten et lønnstillegg på 19.000 kr/år til alle medlemmer. I tillegg er det avsatt en pott som fordeles individuelt.

– Vi er fornøyde med at oppgjøret gir de lavtlønte fagarbeiderne ett solid lønnstillegg. I tillegg har vi fått inn en smusstilleggsordning som gir en god og reel kompensasjon ved smussig arbeid, sier distriktssekretær Anders Fornes Berg

Forhandlingsutvalget var enstemmig, og resultatet skal sendes ut på uravstemning blant medlemmene.

Hemit HF er tjenesteintegrator og leverandør av IKT-tjenester til foretaksgruppen Helse Midt-Norge. De skal dekke behovet for løpende drift, forvaltning, utvikling av IKT-systemer i foretaksgruppen, og bidra til innovasjon i tilknytning til disse. 

Hemit HF er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.