Hovedtariffavtalen KS

Mellomoppgjør 2023

Kommuneoppgjøret med ramme på 5,4 prosent: Hele laget av kommuneansatte får økt lønn

– Vi innfridde kravet fra LO sitt representantskap om økt kjøpekraft, og forventningene om en ramme høyere enn frontfagets, sier Bjørn Fornes, som representerte EL og IT Forbundet under forhandlingene.

Partene i lønnsoppgjøret for de ansatte i kommunesektoren ble enige året mellomoppgjør på kvelden lørdag 29. april. Oslo er et eget tariffområde og forhandler for seg selv.

Mer til lavtlønnede

– Vi er fornøyd med å ha fått i havn et godt kommuneoppgjør. Hele laget av kommuneansatte får økt reallønn, sier Mette Nord. Hun er leder av Fagforbundet og av forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Kommuneoppgjøret sikrer alle ansatte med hele stillinger lønnstillegg på minst 26.300 kroner i året.

– Vi hadde satt oss som mål at arbeidstakerne med lave inntekter skulle komme bra ut. Det er de som sliter mest med økte priser og bekymringer for egen økonomi. Det har vi greid. Vi har sikret lavtlønnede tillegg på linje med privat sektor. LO Kommune hadde likevel ønsket en enda tydeligere lavtlønnsprofil i kommuneoppgjøret, men dette var så langt vi greide å komme, sier Nord.

Hun legger også vekt på at oppgjøret har en god likelønnsprofil, noe som betyr at det blir et mindre lønnsgap mellom kvinner og menn.

Les mer: Enighetsprotokoll

Styrker frontfagsmodellen

– Resultatet på 5,4 prosent ligger godt over rammen fra privat sektor, som ble 5,2 prosent. 
De seinere årene har kommuneansatte hatt en svakere lønnsutvikling enn andre, noe som kommuneoppgjøret bidrar til å rette opp. Resultatet viser at frontfagsmodellen fungerer, og at det er fullt mulig å rette opp skjevheter som oppstår i lønnsutviklingen. Dermed bør årets lønnsoppgjør styrke oppslutningen om frontfagsmodellen.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det bare skal forhandles om lønn og at alle andre bestemmelser i avtaleverket må vente til neste år.

KS-oppgjøret er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. LO Kommune og representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.